Competency Profile for Teaching and Learning Research Integrity

Avtorji

Jurij Selan
Mira Metljak
Sanja Berčnik
Mateja Dagarin Fojkar

O knjigi

V priročniku je predstavljen kompetenčni profil za poučevanje in učenje raziskovalne integritete. Namen priročnika je predstaviti ključne kompetence s področja raziskovalne integritete, ki jih morajo osvojiti študenti različnih stopenj študija (od dodiplomskega, magistrskega do doktorskega), zato da lahko v skladu z raziskovalno integriteto delujejo v akademskem svetu. Kompetence so strukturirane v štiri ključna področja, ki jih pokriva raziskovalna integriteta: temeljne vrednote, raziskovalna praksa, objavljanje in kršitve. Za vsako izmed teh področij so kompetence predstavljene glede na kompleksnost oz. raven študija (od dodiplomskega, magistrskega do doktorskega). Priročnik je namenjen visokošolskim učiteljem kot pomoč pri vključevanju raziskovalne integritete v učne načrte predmetov z različnih strokovnih področjih kot tudi študentom pri seznanjanju in spoznavanju temeljih vsebin s področja raziskovalne integritete.

Število strani: 54 

Priročnik je nastal v okviru projekta ‘INTEGRITY’, podprt s pomočjo programa Erasmus+ Evropske komisije (št. projekta: 2018-1-NL01-KA203-038900).

----------------------------------------------------

The handbook presents a competency profile for teaching and learning research integrity. The purpose of the handbook is to present the key competencies in research integrity that students at different levels of study (from undergraduate to master to doctoral) need to acquire in order to operate in the academic world in accordance with research integrity. The competencies are organized into four key areas covered by Research Integrity: Core Values, Research Practice, Publication and Violations. For each of these areas, the competencies are presented in relation to the complexity or level of study (from undergraduate to master to doctoral). The handbook is intended to assist university teachers in integrating research integrity into the curricula of subjects from a variety of professional fields, as well as students in familiarizing themselves with the fundamentals of research integrity.

Number of pages: 54

Handbook was published under the project ‘INTEGRITY’, financed by Erasmus+ programme, EC (No of the project: 2018-1-NL01-KA203-038900).

Naslovnica za Competency Profile for Teaching and Learning Research Integrity
Izdano
junij 10, 2021

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Prenesi publikacijo

Prenesi publikacijo
ISBN-13 (15)
978-961-253-277-2 (PDF)